Matteplanering kap 4

Arbetsområde: Kapitel 4 i Eldorado

Förmågor att utveckla under arbetsområdet:

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering vecka 7-10 = 4 lektioner/vecka om inget oförutsatt händer…

Vecka Undervisningens innehåll Grundkursen Klart
7 Textuppgifter s.116

Hämta fakta s.117-118

Problemlösningsstrategier s.121 A-uppgiften

Lös en enklare uppgift först s.122

Öva på kort division tillsammans

Blå sidor (mer av samma sort) s.119 + 125

Röda sidor (fördjupning) s.120 + 126

Utmaningsboken

Två och två tillsammans

Två och två tillsammans

Två och två tillsammans

24, 25, 26, 27

Tillsammans i klassrummet

 
8 Rita och lös, uteslutning och börja bakifrån s.123-124

Decimaltal och multiplikation med 10, 100 & 1000 s.128

Decimaltal och division med 10, 100 & 1000 s.129

Öva på multiplikationsuppställning

Blå sidor (mer av samma sort) s.130

Röda sidor (fördjupning) s.131

Utmaningsboken

29, 31, 32, 34, 36, 37

52-54 ab, 55, 58, 59

60-62, 64, 65

Tillsammans i klassrummet

 
10 Mätning och enheter s.132

Längd s.133

Volym s.134

Massa s.135-136

Öva på addition och subtraktionsuppställning

Blå sidor (mer av samma sort) s.137

Röda sidor (fördjupning) s.138

Extrauppgifter s.150-151

Utmaningsboken

 

83-86, 88

90-93, 94, 95

96-99, 102-105

Tillsammans i klassrummet

 

 Mål för området:

 • Kunna tolka textuppgifter och avgöra vilka fakta som behövs för att lösa dem.
 • Hitta oönskad fakta, dels i tabeller, dels i faktatexter.
 • Kunna välja räknesätt, samt effektiva metoder och strategier.
 • Kunna föra ett matematiskt resonemang kring uppgifter och motivera val av räknesätt och metoder.
 • Reflektera över olika lösningars rimlighet.
 • Behärska olika problemlösningsstrategier och ”Rita och lös”, ”Uteslutning”, ”Lös en enklare uppgift först” och ”Börja bakifrån”.
 • Välja en passande strategi till varje uppgift .
 • Kunna redovisa och motivera sina lösningar utifrån kunskapskraven.
 • Kunna formulera problem som passar för de olika strategierna.
 • Kunna använda sig av decimalsystemets olika tiopotenser när de multiplicerar och dividerar decimaltal med 10, 100 och 1000, samt kunna förklara processen.
 • Kunna bedöma ett svars rimlighet genom ett enkelt överslag med heltalsdelen i decimaltalen.
 • Kunna enhetsomvandling vid längd, volym och massa.
 • Kunna förklara samband mellan decimalsystemet och enhetsrutor vid längd, volym och massa.
 • Välja lämplig enhet vid påståenden, t. ex. ”En bil väger 1200 ___.”

Varje lektion inleds med en genomgång av ett moment och sedan får du träna på det genom att räkna några uppgifter i boken, grundkursen. Om du inte hinner räkna uppgifterna i grundkursen under lektionen måste du ta hem och räkna klart dem till nästa vecka.

Blir du klar med grundkursen under lektionen kan du välja att räkna fler uppgifter som hör ihop med genomgången. Du kan också välja uppgifter som finns på de röda sidorna.

När grundkursen är klar kommer en diagnos.

Det som bedöms är:

 • hur du deltar muntligt och skriftligt under matematiklektionerna
 • på vilket sätt du redovisar/förklarar beräkningar (OBS! lästal/problemuppgifter)
 • hur väl du använder det matematiska språket                                                                       / Lotten